Psychospirituální krize

Psychospirituální krize /PSK/ je krize duchovního vývoje člověka. Jedná se o epizody neobvyklých zkušeností, zahrnující změny vědomí ve kterých je patrný přesah obvyklých hranic definice vlastního Já, tj. posun k transpersonálním zážitkům. Člověk má schopnost nahlížet na tento stav jako na vnitřní psychologický proces a přistupovat k němu jako k takovému. 

S touto ve světě již běžně uznávanou diagnózou se zatím v České republice téměř nepracuje. 20 až 25% lidí, kteří jsou diagnostikováni jako psychotici, prožívají ve skutečnosti psychospirituální krizi.

Naším cílem je poskytnout lidem procházejícím psychospirituální krizí potřebnou oporu v jejich transformačním procesu.

Jako jediné zařízení v ČR nabízíme ambulantní pomoc i možnost ubytování lidí v krizi v chráněném prostředí.

Lidem v psychospirituální krizi můžeme zejména nabídnout: 

 • Konzultace a provázení našimi terapeuty (ambulantní péče)​

 • Individuální sebepoznávací pobyty

 • Pobyty se zajištěním péče 24 hodin pro překonání náročné fáze PSK

 • Využití technik transpersonální psychologie ambulantně i v rámci pobytu

  • Holotropní dýchání, Sandplay, Arteterapie, Muzikoterapie, Fytoterapie a další.​

Pokud se domníváte, že se nacházíte v psychospirituální krizi, kontaktujte vedoucího terapeutického týmu:

+420 603 718 185  (Volejte pouze Út-Čt v době 8:30 - 9:00)

Dokumentární film o psychospirituální krizi 

Pro osvětu a bližší představení tématiky psychospirituální krize jsme natočili ve spolupráci s Viliamem Poltikovičem dokumentární film s názvem Z temnoty duše... světlo. Film je možné zakoupit online. 

www.ztemnotydusesvetlo.com  

Krize duchovního vývoje aneb když se osobní transformace promění v krizi

Pojem psychospirituální krize začali razit Grofovi po vyhodnocení svých výsledků ale i výsledků Perryho, Lukoffa, Lu a Turnera - jako stavy krize, při nichž se proces růstu a změny stává chaotickým a nezvladatelným.

20 až 25% lidí, kteří jsou diagnostikováni jako psychotici, prožívají ve skutečnosti psychospirituální krizi.

Definice: Jedná se o epizody neobvyklých zkušeností, zahrnující změny vědomí a změny percepčních, emocionálních, kognitivních a psychosomatických funkcí, ve kterých je patrný přesah obvyklých hranic definice vlastního Já, tj. posun k transpersonálním zážitkům. Člověk má schopnost nahlížet na tento stav jako na vnitřní psychologický proces a přistupovat k němu jako k takovému.

Sociální kontext, rodina a zdroje pomoci

Prostřednictvím našeho centra nabízíme péči o lidi v psychospirituální krizi. 

Rámec procesu
 • Domluva pravidel

 • Přijmout s pokorou každý proces, uvědomit si, že má moudrost, která nás převyšuje

 • Pouze opora

Ambulantní pomoc
Hospitalizační pomoc

Přísliby a rizika psychospirituální krize

Nebezpečí: Pokud lidé pravděpodobně prožívající PSK jsou diagnostikovány jako hraniční osobnosti nebo psychotici, pomohou být poškozeni, pokud je jejich proces necitlivě zastaven represí - psychofarmakologicky. Pak je pozitivní potenciál tohoto procesu narušen.

Příležitost: Průchod takovými stavy je velice obtížný, až děsivý, uvnitř však skryt léčivý potenciál. Léčba psychosomatických a emočních poruch, změny osobnosti, posun na vyšší vědomí.

Spouštěcí mechanismy transformační krize

 • fyzické faktory: choroba , úraz, operace, extrémní tělesné vypětí, spánková deprivace, porod, potrat, interupce, mimořádně silný sexuální zážitek, bodnutí hmyzem...

 • emoční prožitky: ztráta důležitého vztahu - úmrtí dítěte, blízkéosoby, ukončení milostného poměru, rozvod,

 • evoluční faktory: ztráta zaměstnání, výpověď, ztráta majetku, drogy.

Katalyzátory PSK

 • meditace, duchovní praxe, praktikování zenu, vipassaná, kundaliní joga, súfistická cvičení, křesťanská modlitba, holotropní dýchání, floating tank a jiné holotropní stavy.

Vnitřní mapy spirituální krize

Zážitkové spektrum stavů PSK je velmi bohaté.: zahrnuje intenzivní emoce, vize, změny vnímání, neobvyklé myšlenkové procesy, různé tělesné příznaky - svalové křeče, pocity dušení.

Čtyři hlavní kategorie prožitků:

 • senzorická

 • biografická

 • perinatální

 • transpersonální

Formy duchovní krize

Projevy jsou velice individuální a mohou vzájemně přecházet jedná v druhou.

 • Komunikace s duchovními průvodci a "channeling" - setkání s bytostmi, nehmotného charakteru, jež zaujímají pozici učitele , průvodce, ochránce.informace jsou sdělovány pomocí hlasů a přímých myšlenkových pochodů, osoba je v transu a informace zapsány jsou spolehlivé.

 • Krize z otevření mimosmyslového vnímání - ESP- příval informací z neobvyklých zdrojů/ intuice , telepatie, jasnovidnost/, nejdramatičtější OOBE.

 • Probuzení kundaliní - hadí síly, /tvořivé kosmické energie/, jež se může aktivovat meditací, specifickými cvičeními, porodem. Její aktivací dochází k vzestupnému očišťování od traumatických zážitků na úrovni čaker, až po krije - nejdramatičtější fyzické a duševní projevy./ bezděčné pohyby, třesy, vibrace, záškuby, pocity elektřiny v těle, brnění, nárazy energie, pseudonemoci, poruchy příjmu potravy, zaujímání jog. pozic/asán/,muder, strach ze smrti a šílenství, , kolísání nálad, pocity úzkosti, hněvu, viny, deprese, zvýšené soucítění a nepodmíněná láska, neschopnost spát, vidění světla, hlasy, upadání do transu.

 • Psychologická obnova prostřednictvím návratu do centra psýchy - PSK vyhlíží jako kolosální bojiště, bitva mezi silami dobra a zla, jedinci jsou plně zaujati motivy smrti, zabíjení, obětování, mučednictví a posmrtného života. Sami pak prožívají jako centrum všeho dění, ztotožňují se s velkými vůdci světa, spasiteli, pány vesmíru.

 • Stavy posedlosti - jedinec má pocit , že jeho duše byla zachvácena a že je kontrolována jinou bytostí, zdá se jim, že je napadá, působí v nich zmatek, jde o jakousi démonickou bytost, zlého člověka, který se jich zmocnil prostřednictvím černé magie. Jedinec pak trpí antisociálními projevy, protizákonné jednání, vražedná agrese, sebedestrukce , deprese, sexuální promiskuity, deviace, drogy,

 • Šamanská krize - přes tzv. "šamanskou nemoc" k zážitku smrti a znovuzrození - prožitím této krize se člověk stává šamanem a je velice váženou osobou. Lidé v PSK napodobují rituály a jiné praktiky šamanů.

 • Zážitek blízkých setkání s UFO - setkání může vyvolat vážnou emoční a intelektuální krizi

 • Zážitky blízké smrti - zážitky spojené s umíráním a smrtí / egyptská a tibetská Kniha mrtvých,

 • Zážitky sjednocující vědomí ("vrcholné zážitky") - jedinec prožívá pocit rozplynutí hranic vlastní osobnosti, a následné sjednocení s druhými lidmi, přírodou , nebo celým vesmírem.

 • Zážitky z minulých životů - aktivace centrálního archetypu, zážitky z jiných historických období a jiných zemí. Vynoření karmického prožitku může vysvětlit nepochopitelné aspekty našeho života.

Diferenciálně diagnostická kritéria pro odlišení krize duchovního vývoje a psychiatrických poruch​

Charakteristické rysy procesu, který vyžaduje lékařskou pomoc při řešení problému.

Lékařská kritéria

Klinická vyšetření a laboratorní testy prokazují somatickou chorobu, která může způsobovat psychologické změny.

Klinická vyšetření a laboratorní testy prokazují patologický proces v mozku, jenž způsobuje psychologické změny (neurologické reflexy, mozkomíšní mok, rentgen, atd.).

Specifické psychologické testy indikují organické poškození mozku.

Porucha intelektu a paměti, zastřené vědomí, problémy se základní orientací (jméno, čas, místo), porucha koordinace.

Konfuze, dezorganizace a snížení intelektových funkcí znesnadňují komunikaci a spolupráci.

Psychologická kritéria

Osobní anamnéza vykazuje vážné potíže v mezilidských vztazích již od dětství, neschopnost navázat přátelství a důvěrný sexuální vztah, špatná sociální adaptabilita, obvykle dlouhá historie psychiatrických problémů.

Proces je nejasně organizován a obsah procesu nejasně definován, změny v emocích a chování, nespecifická dezorganizace psychologických funkcí, nedostatek smysluplnosti, nemožnost sledovat směr vývoje, porucha asociací, inkoherence.

Autistické stažení, agresivita nebo kontrolující a manipulativní chování znesnadňuje dobré fungování vztahu a znemožňuje spolupráci.

Neschopnost vidět proces jako intrapsychický děj, konfuze mezi vnitřními prožitky a vnějším světem, nadměrná projekce a obviňování, "acting-out".

Zásadní nedůvěra, vnímání světa a lidí jako nepřátel, perzekuční bludy, akustické halucinace nepřátel.

Porušování základních pravidel terapie ("neubližovat sobě ani druhému člověku, neničit majetek a zařízení"), destruktivní a sebedestruktivní (sebevražedné nebo sebepoškozující) impulzy a tendence jednat podle nich bez varování.

Výskyt znepokojujícího chování ohrožujícího zdraví (dlouhodobější odmítání jídla nebo pití, zanedbávání základních hygienických pravidel).

Charakteristické rysy procesu, při kterém může pomoci strategie pro krize duchovního vývoje.

Lékařská kritéria

Negativní výsledky klinického vyšetření a laboratorních testů, které by svědčily o somatické poruše.

Negativní výsledky klinického vyšetření a laboratorních testů, které by vypovídaly o patologickém procesu postihujícím mozek.

Negativní výsledky psychologických testů svědčících pro organickou poruchu.

Intelekt a paměť se kvalitativně mění, avšak zůstávají neporušeny, vědomí obvykle jasné, dobrá základní orientace, koordinace není vážně porušena.

Schopnost komunikace i spolupráce (příležitostně se mohou vyskytnout problémy při hlubokém prožívání vnitřního procesu).

Psychologická kritéria

Přiměřené fungování před krizí, prokázané mezilidskými dovednostmi, jistým úspěchem ve škole a povolání, sí» přátel a schopnost navázat sexuální vztah, žádná vážná psychiatrická anamnéza.

Sledy biografických vzpomínek, témata smrti a znovuzrození, transpersonální zážitky, možné vhledy do ozdravné nebo duchovní podstaty procesu, změna a vývoj témat, často definovatelný pokrok, případy skutečné synchronicity (evidentní i druhým).

Schopnost navazovat vztahy a spolupracovat, často i v průběhu epizod dramatických prožitků, které přicházejí spontánně nebo během psychoterapeutické práce.

Vědomí intrapsychické podstaty procesu, uspokojivá schopnost rozlišovat mezi vnitřním a vnějším světem, "spoluúčast" na procesu, schopnost udržet jej internalizovaný.

Dostatečná důvěra a schopnost přijmout pomoc a spolupracovat; chybění perzekučních bludů a "hlasů".

Schopnost ctít základní pravidla terapie,nepřítomnost destruktivních nebo sebedestruktivních myšlenek a tendencí, nebo schopnost o nich hovořit a přijmout ochranná opatření.

Dobrá spolupráce v záležitostech spojených s fyzickým zdravím, dodržování základních pravidel hygieny.

Východisko pomoci

 • Změna způsobu uvažování terapeuta

 • Sdílení stejné úrovně - energetický a informační tok

 • Otevřené srdce důležitější než mysl

 • Přijetí možnosti, že je to přirozené

 • Úvodní otevřenost raději u PSK a pak přejít k schizofrenii, než patologizovat PSK úvodem.

Příprava na léčení

 • Osvěta - lékařů, psychologů, laických terapeutů

 • Dokonalá znalost dif.dg.

 • Práce v týmu - nebojovat o klienta!

 • Nepřímé informace od příbuzných

Akutní intervence

 • Začíná u facilitace procesu - hledáme přístup, který nám pomůže pohlédnout za projevy.

 • Homeopatický přístup - podpora příznaků

 • Usilujeme o odvrácení klienta z nekontrolovatelné PSK do kontrolovatelné oblasti PS zážitků.

 • Pravidlo - čím více obran, tím proces bouřlivější. Vždy jej rozvíjíme v bezpečném prostředí.

Navázání prvních kontaktů

 • Telefonní kontakt - bezpečný kontakt

 • Pozitivní přerámování

 • Započít dif. dg. procesem

Provázení

 • Vyloučení jiných zdravotních komplikací

 • zvážení farmakoterapie

 • vytvoření bezpečného rámce, aby mohly volně probíhat

 • nalezení společníků, popř. být sám průvodcem

 • Edukace - vysvětlení PSK jako pozitiva

 • Pomoc s uzemněním, centrováním a katarzí

 • Udržení přiměřeného kontaktu - od očního k dotekovému

 • Vlastní otevřenost a pravdivost

 • Zůstávat v přítomnosti, pomáhat být v kontaktu s tělem

 • Potvrdit hranice, osobní prostor, pozor na intimní zóny

 • Práce ve floating tanku

 • Arteterapie

 • Kontakt se skupinou s podobnými zkušenostmi

 • Podpora prožitku"být součástí přírody"

 • Uzemňující strava, vizualizace/ propojení s vnějším světem/

 • Nalezení a podpora v provádění jednoduchých rytmických aktivit

 • Nalezení rituálů na zaměření pozornosti

Možnosti zpomalení procesu v případě, že klient není zcela ještě připraven, nebo nemůžeme zajistit dostatečné podmínky pro jeho rozvoj:

 • Zůstat v kontaktu

 • Být si vědom hranic

 • Dočasnost přerušení aktivního sebezkoumání

 • Přerušení duch. aktivit, pokud mají vazbu na rozvoj PSK

 • Změna diety, uzemnění

 • Kontakt s přírodou, práce s materiály/ hlína, kámen, dřevo/

 • Tělesná cvičení bioenergetická cvičení, tanec

 • Vyhnout se procesům a lidem, kteří proces stimulují

 • Pokud nutnost poskytnutí útočiště, pak za jakých pravidel - určit!

 • Malá nebo žádná medikace

 • Mít na paměti, že jde o přechodnou fázi

 • Umět žít navenek, kde vnitřní proces zahlcuje

Sociální kontext, rodina a zdroje pomoci

Prostřednictvím našeho centra nabízíme péči o lidi s psychospirituální krizí.

Indikace spolupráce s lékařem

 • Práce na dif. dg. procesu

 • Vyloučení organických příčin

 • Účelná a selektivní farmakoterapie:

  • klient nebezpečný sobě a okolí

  • převažující paranoidní nastavení

  • pro úlevu, odpočinek klienta pokud si to vyžádá

  • pokud není dostatečný odstup

 • Kontraindikace pro práci s intenzivními emočními zážitky/ kardiovaskulární onemocnění, hypertenze, glaukom, gravidita, epilepsie, léky, akutní intoxikace alkoholem, drogou.

Krizová intervence a návazná terapeutická práce

 • Vytvoření sociálního kontextu situace, kde prožitky mohou být akceptovány

 • Struktura bezpečí a hranic

 • Nalézt přiměřený způsob vyjádření emocí - zvuk, pohyb, umělecké vyjádření

 • Práce se sny

 • Zaměření pozornosti na probíhající proces - meditace

 • Osobní rituály k regulaci a uzemnění

 • Kontrola sil, které se tlačí

 • Využívání technik - práce s tělem, holotropního dýchání, jako katalyzátoru procesu

 • Pracovat na rozpoznání mapy cesty klienta, kterou do krize vstoupil

SEN (Spiritual emergence network)

1978 - Christina Grof - založení Sítě duchovního vývoje

Hlavní sídlo SEN je od roku 1998 v Kalifornském institutu integrálních studií v San Franciscu.

Úkol: zvyšovat informovanost odborníků pracujících v oblasti duševního zdraví o syndromu krize duchovního vývoje a alternativních způsobech léčby těchto stavů. v osmdesátých letech návrh zařazení krize duchovního vývoje (jakožto nové diagnostické kategorie) do Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch Americké psychiatrické asociace. Původní návrh: "mystické zážitky s psychotickými příznaky" vytvořený podle směrnic DSM-III-R publikoval David Lukoff v Journal of transpersonal psychology v roce 1985.

Nyní v rámci DSM - IV: od r. 1994

V 62.89 Náboženský nebo duchovní problém:

Tato kategorie může být použita, je-li předmětem klinické pozornosti náboženský nebo spirituální problém. Příklady zahrnují stresující zážitky týkající se ztráty nebo zpochybnění víry, problémy spojené s obrácením na novou víru nebo zpochybnění duchovních hodnot, jež nemusí být nutně vztaženo k organizované církvi nebo náboženské instituci (APA, 1994, str. 685).

Zařazení této nové nepatologické kategorie do DSM-IV významný pokrok, nebo» svědčí o zvyšující se vnímavosti odborné veřejnosti ke kulturním rozdílům a dokládá změnu postoje psychiatrů i psychologů k náboženství a spiritualitě.

Doporučená literatura:

 • ALEXANDER, Franz: Buddhistic training as an artificial catatonia. Psychoanalytic review, 1931, 2, str. 129-145.

 • AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (APA): Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th edition).Washington, DC, APA 1994.

 • BAROCKA, A.: Sabbatai Zwi - ein falscher jüdischer Messias. Schweizer Archiv für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie, 1985, 3, str. 43-54.

 • BAUER, Jiří: Religiozita v duševním životě člověka. Praha, Katedra psychologie FF UK, 1994.

 • BRAGDON, Emma: A sourcebook for helping people with spiritual problems. Aptos, Lightening Up Press 1994.

 • BRAGDON, Emma: The call of spiritual emergency. From personal crisis to personal transformation. Aptos, Harper and Rowe 1990.

 • BREWERTON, Timothy D.: Hyperreligiosity in psychic disorders. Journal of nervous and mental disease, 1994, 5, str. 302-304.

 • BUCKLEY, Peter: Mystical experience and schizophrenia. Schizophrenia bulletin, 1981, 7, str. 516-521.

 • BULLIS, Ronald K.: Psychotherapists and the mystical process. Journal of contemporary psychotherapy, Spr 1992, 1, str. 43-49.

 • CAMPBELL, Joseph: Mýty. Praha, Pragma 1998.

 • CAMPBELL, Joseph: Tisíc tváří hrdiny: Archetyp hrdiny v proměnách věků. Praha, Portál 2000.

 • Capra, F. (2002). Bod obratu. Dharma gaia Praha

 • CLIFFORD, Terry: Tibetan buddhist medicine and psychiatry. The diamond healing. Delhi, Motilal Banarsidass Publishers 1994.

 • DELACROIX, Henri: Les grands mystiques chrétiens. Paris, Librairie Félix Alcan 1938.

 • ELIADE, Mircea: Šamanismus a nejstarší techniky extáze. Praha, Argo 1997.

 • EPSTEIN, Seymour: Natural healing processes of the mind: I. Acute schizophrenic disorganisation. Schizophrenia bulletin, 1979, 2, str. 313-321.

 • ERIKSON, Erik H.: Mladý muž Luther. Studie psychoanalytická a historická. Praha, Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek 1996.

 • FORMAN, Robert K.: A psychological account of Meister Eckhart's mystical transformation. Journal of psychology and christianity, 1987, 1, str. 21-33.

 • FREUD, Sigmund: Spisy z let 1906 - 1909. Praha, Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek, 1999.

 • FREUD, Sigmund: Spisy z let 1909 - 1913. Praha, Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek, 1997.

 • FREUD, Sigmund: Totem a tabu, Vtip. Praha, Práh 1991.

 • FRÝBA, Mirko: Psychologie zvládání života. Aplikace metody abhidhamma. Brno, Masarykova univerzita 1996.

 • GOTTESFELD, Mary L.: Mystical aspects of psychotherapeutic efficacy. Psychoanalytic review, Win 1985, 4, str. 589-597.

 • GROF, Stanislav; GROF, Christina: Holotropní dýchání. Opava: Holos. 2011.

 • GROF, Stanislav: Když se nemožné stane. Praha: Práh. 2012.

 • GROF, Stanislav:Lidské vědomí a tajemství smrti. Praha: Argo: 2009. 

 • GROF, Stanislav; GROF, Christina: Krize duchovního vývoje. Praha, Chvojkovo nakladatelství 1999a.

 • GROF, Stanislav; GROF, Christina: Nesnadné hledání vlastního já. Praha, Chvojkovo nakladatelství 1999b.

 • GROF, Stanislav; GROF, Christina: Spiritual emergency: When personal transformation becomes a crisis. New York, Tarcher / Putnam 1989.

 • GROF, Stanislav: Psychologie budoucnosti. Praha 2004, Perla

 • GROUP FOR THE ADVANCEMENT OF PSYCHIATRY (GAP): Mysticism: Spiritual quest or psychic disorder? New York, Mental health materials center 1976.

 • GRÜN, Anselm; DUFNER, Meinrad: Zdraví jako duchovní úkol. Svitavy, Trinitas 1994.

 • GRÜN, Anselm; RIEDL, Gerhard: Mystika a erós. Praha, Česká křes»anská akademie, 1996.

 • HOLM, Nils G.: Úvod do psychologie náboženství. Praha, Portál 1998.

 • HOOD, Ralph, W. Jr.: The construction and preliminary validation of a measure of reported mystical experience. Journal for the scientific study of religion, 1975, 14, str. 29-41.

 • HÖSCHL, Cyril: Psychiatrie, 2002, Tigis Praha

 • HUXLEY, Aldous: The perennial philosophy. New York, Harper Collins 1990.

 • JAFFÉ, Aniela; JUNG, Carl Gustav: Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga. Brno, Atlantis 1998.

 • JAMES, William: Druhy náboženské zkušenosti. Praha, Melantrich A. S. 193 0.

 • JAN od Kříže: Temná noc. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1995.

 • JAN od Kříže: Výstup na horu Karmel. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1999.

 • JUNG, Carl Gustav: Psychogenese der Geisteskrankheiten. Gesammelte Werke - Dritter Band. Olten, Walter-Verlag 1990.

 • JUNG, Carl Gustav: Psychologie und Religion. Olten, Walter-Verlag 1972.

 • JUNG, Carl Gustav: Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi. Výbor z díla - svazek I. Brno, Nakladatelství Tomáše Janečka 1996.

 • JYOTI (Prevatt, Jeneane): Anděl zavolal mé jméno. Praha, DharmaGaia 2000.

 • KIEV, Ari: Magic, faith and healing. Studies in primitive psychiatry. Northvale, Jason Aronson 1996.

 • KOLAŘÍKOVÁ, Olga: Psychologie náboženství a osobnostní problematika. Československá psychologie, 1996, 4, str. 293-303.

 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro: Psychologie náboženství. Československá psychologie, 1992, 1, str. 33-40.

 • LEARY, Timothy; METZNER, Ralph; ALPERT, Richard: Psychedelická zkušenost. Praha, edice Petlice, nedatováno.

 • LEUBA, James H.: The psychology of religious mysticism. London, Kegan, Trench, Trubner & Co. 1925.

 • LIBIGER, Jan: Schizofrenie. Praha, Psychiatrické centrum Praha 1991.

 • LUKOFF, David: Divine madness: Shamanistic initiatory crisis and psychosis. Shaman's drum, 1991, 22, str. 24-29.

 • LUKOFF, David: The diagnosis of mystical experiences with psychotic features. Journal of transpersonal psychology, 1985, 2, str. 155-181.

 • LUKOFF, David: Transpersonal perspectives on manic psychosis: Creative, visionary, and mystical states. Journal of transpersonal psychology, 1988, 2, str. 111-139.

 • LUKOFF, David; LU, Francis G.: Transpersonal psychology research review topic: Mystical experience. Journal of transpersonal psychology, 1988, 2, str. 161-184.

 • LUKOFF, David; LU, Francis; TURNER, Robert: From spiritual emergency to spiritual problem: The transpersonal roots of the new DSM-IV category. Journal of humanistic psychology, 1998, 2, str. 21-50.

 • LUKOFF, David; LU, Francis; TURNER, Robert: Toward a more culturally sensitive DSM-IV. Psychoreligious and psychospiritual problems. Journal of nervous and mental disease, 1992, 11, str. 673-682.

 • MASLOW, Abraham H.: Religions, values and peak-experiences. New York, Viking press 1973.

 • MINAŘÍK, Květoslav: Kečara. Autobiografie mystika. Nemojov, Canopus 1992.

 • Mumford, J.( 1997) Velká kniha o čarách a kundalini, Pragma Praha

 • Myssová, C(2000) Anatomie ducha Dharma gaia Praha

 • NOLL, Richard: Shamanism and schizophrenia: A state-specific approach to the "schizophrenia metaphor" of shamanic states. American ethnologist, 1983, 10, str. 443-459.

 • OVEČKA, Jaroslav: Úvod do mystiky, zvláště sv. Jana od Kříže a sv. Terezie od Ježíše. Praha, Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba 1948.

 • PERRY, John Weir: The far side of madness. Englewood Cliffs, Prentice-Hall 1974.

 • PERRY, John Weir: Trials of the visionary mind. Spiritual emergency and the renewal process. Albany, State University of New York Press 1999.

 • PODVOLL, Edward Mitchell: Psychosis and the mystic path. Psychoanalytic review, 1979, 4, str. 571-590.

 • PRINCE, Raymond: Religious experience and psychosis. Journal of altered states of consciousness, 1979, 5, str. 167-181.

 • REBER, Arthur S.: Dictionary of psychology. London, Penguin books 1985.

 • REINERT, Duane F.; STIFLER, Kenneth R.: Hood's mysticism scale revisited: A factor-analytic replication. Journal for the scientific study of religion, 1993, 4, str. 383-388.

 • ROUBÍČEK, Jiří: Experimentální psychosy. Praha, Státní zdravotnické nakladatelství 1961.

 • Ruiz, don M(2001) Čtyři dohody Pragma Praha

 • SILVERMAN, Julian: Shamans and acute schizophrenia. American anthropologist, 1967, 69, str. 21-31.

 • SIVANANDA, Swami: Spiritual experiences. Shivanandanagar, Divine life society 1995.

 • SMOLÍK, Petr: Duševní a behaviorální poruchy. Praha, Maxdorf 1996.

 • SPILKA, Bernard; BROWN, George A.; CASSIDY, Stephen A.: The structure of religious mystical experience in relation to pre- and postexperience lifestyles. International journal for the psychology of religion, 1992, 4, str. 241-257.

 • STACE, Walter. T.: Mysticism and philosophy. London, Macmillan press 1980.

 • STIFLER, Kenneth R.; GREER, Joanne; SNECK, William; DOVENMÜHLE, Robert: An empirical investigation of the discriminability of reported mystical experiences among religious contemplatives, psychotic inpatients, and normal adults. Journal for the scientific study of religion, 1993, 4, str. 366-372.

 • STRÍŽENEC, Michal: K súčasnej psychológii náboženstva. Československá psychologie, 1992, 1, str. 23-32.

 • STRÍŽENEC, Michal: Psychológia náboženstva. Bratislava, Ústav experimentálnej psychológie SAV 1994.

 • SUDBRACK, Josef: Mystika. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1995.

 • SYŘIŠŤOVÁ, Eva: Imaginární svět. Praha, Mladá fronta 1974.

 • ŠIROKÝ, Hugo: Analytická psychologie C. G. Junga. Brno, Bollingenská věž 1990.

 • ŠTURMA, Jaroslav: Náboženský člověk. Teologické texty 3-4, 1991, str. 111-113.

 • TART, Charles T.: Transpersonale Psychologie. Olten, Walter-Verlag 1978.

 • TEREZIE od Ježíše: Hrad v nitru. Kostelní Vydří, Tiskárny Vimperk 1991a.

 • TEREZIE od Ježíše: Život. Kostelní Vydří, Tiskárny Vimperk 1991b.

 • UNDERHILL, Evelyn: Mystik. München, Verlag Ernst Reinhardt 1928.

 • VANČURA, Michael: Jde o změnu zevnitř. Propsy, 1997, 5, str. 1 .

 • VODÁČKOVÁ, Daniela: Krizová intervence. Praha: Portál, 2012.

 • VOGT, Beatrice: Skill and trust: The Tovil healing ritual of Sri Lanka as culture-specific psychotherapy. Amsterdam, VU University press 1998.

 • VONDRÁČEK, Vladimír; HOLUB, František: Fantastické a magické z hlediska psychiatrie. Bratislava, Columbus 1993.

 • Walsh, N.D. (1997) Hovory s Bohem Pragma Praha

 • WAPNICK, Kenneth: Mysticism and schizophrenia. Journal of transpersonal psychology, 1969, 1, str. 49-67.

 • ZVOLSKÝ, Petr a kol.: Speciální psychiatrie. Praha, Karolinum 1996.